देशमा सङघीय व्यवस्था लागू भए पश्चात प्रदेश सरकारहरु अस्तिवमा आए। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणालिको प्रबन्ध गर्यो। सो मुताबिक प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना खडा गरी आर्थिक प्रशासन संचालनको कार्य आरम्भ गरे।

Recent Post