ऐन/ नियम सँग्रह

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियामवली, २०७७ ०७७/०७८ प्रदेश-सार्वजनिक-खरिद-नियमावली.pdf 2022/07/06 - 5:09 PM
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ०७८/०७९ प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन.pdf 2022/07/06 - 5:05 PM
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७४/०७५ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४_0.pdf 2022/07/01 - 4:17 PM
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ०७४/०७५ अन्तर–सरकारी-वित्त-व्यवस्थापन-ऐन-२०७४.pdf 2022/07/01 - 4:16 PM
प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि, २०७५ ०७४/०७५ प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहको-विभाज्य-कोषका-सम्बन्धमा-तयार-गरिएको-कार्यविधि.pdf 2022/07/01 - 4:00 PM
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-नियमावली-२०७५_0.pdf 2022/07/01 - 3:59 PM
आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७६ ०७६/०७७ Aalepa-nirdesika.pdf 2022/07/01 - 3:56 PM