देशमा सङघीय व्यवस्था लागू भए पश्चात प्रदेश सरकारहरु अस्तिवमा आए। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणालिको प्रबन्ध गर्यो। सो मुताबिक प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना खडा गरी आर्थिक प्रशासन संचालनको कार्य आरम्भ गरे।    

परिचय

देशमा सङघीय व्यवस्था लागू भए पश्चात प्रदेश सरकारहरु अस्तिवमा आए। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको छुट्टै आर्थिक कार्यप्रणालिको प्रबन्ध गर्यो। सो मुताबिक प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना खडा गरी आर्थिक प्रशासन संचालनको कार्य आरम्भ गरे।

प्रदेश नं. १, प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०७/२१ को निर्णय अनुसार यस कार्यालयको स्थापना भएको र प्रदेश सभासद माननीय सिता थेबे ज्युको आथित्यमा मिति २०७७/१०्/०५ गते यस कार्यालयको विधिवत रुपमा उद्घाटन भएको हो।

प्रदेश नं. १, प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगर अन्तर्गत रहेको यस कार्यालयको मूख्य जिम्मेवारी लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा सोको वार्षिक विवरण तयार गर्ने र तयार गरिएको वित्तीय विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने लगायत रहेको छ।